Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Αλλαγή θερμοκρασίας και κλίμακας pH
Υδατικό διάλυμα (Δ1) οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1Μ έχει pH=3 στους θοC. Υδατικό διάλυμα (Δ2) άλατος NaA 0,01M έχει pOH=5 στους θοC.
α.      Να βρείτε την τιμή της Kw καθώς και το pH του καθαρού νερού σε αυτές τις συνθήκες.
β.      Να εξηγήσετε αν η θερμοκρασία θοC είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των 25οC.
γ.      Σε 200mL Η2Ο προστίθενται 0,04g Ca οπότε γίνεται η παρακάτω αντίδραση:
Ca(s) + 2H2O(l)   Ca(OH)2(aq) + H2
Τελικά σχηματίζεται διάλυμα (Δ3) που έχει όγκο 200mL, ενώ εκλύεται και αέριο.
γ1.     Να βρείτε το pΗ του διαλύματος (Δ3) που σχηματίζεται στους θοC, καθώς και τον όγκο του αερίου που εκλύεται μετρημένο σε S.T.P. συνθήκες.
γ2.     Πόσα mL του διαλύματος Δ1 πρέπει να αναμιχθούν με 50mL του διαλύματος Δ3 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 που έχει pΟΗ=8 στους θοC;
Δίνεται ότι: τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις, στους 25 οC για το Η2Ο είναι KW=10-14, το Ar του Ca=40.

Δέιτε το από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου