Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Εστεροποίηση - Σαπωνοποίηση

Κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ (Α) αντιδρά με  ισομοριακή ποσότητα κορεσμένης μονοσθενής αλκοόλης (Β) για να παραχθεί οργανική  ένωση (Γ). Όλη η ποσότητα της ένωσης (Γ) που βρίσκεται στη  χημική ισορροπία αφαιρείται κατάλληλα και  αντιδρά ποσοτικά με θερμό διάλυμα ΝαΟΗ για να παραχθούν δύο οργανικές ενώσεις (Β) και ( Δ).  Όλη η ποσότητα των (Β)  και ( Δ)  αντιδρά πλήρως με 1 διαλύματος ΚΜnO4  0,32M oξινισμένο με Η2SO4.  Αν η αρχική ποσότητα των (Α) και (Β) αντιδρούσε  με περίσσεια Να θα παραγόταν 6,72L αερίου μετρημένα σε STP. Nα βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των (Α), (Β), (Γ) και (Δ) .
H σταθερά ισορροπίας για την εστεροποίηση είναι Κc=4.