Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Κριτήριο αξιολόγησης. 1ο Κεφάλαιο.

1o ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας

§ 1.1.: Τροχιακό – Κβαντικοί αριθμοί (1)

1. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, στη θεμελιώδη κατάσταση (n=1) έχει συνολική ενέργεια Ε1 = -2,18.10-18 J.

Συνέχεια..

Επαναληπτικές εξετάσεις 2009

Δείτε τα θέματα στις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουλίου (για όσους την είχαν κάνει...)

Χημεία Θετικής Ημερησίων
Βιολογία Θετικής Ημερησίων
Βιοχημεία Κατ.
Βιολογία Γενικής Ημερησίων
Βιολογία Γενικής Εσπερινών.

Θέματα Χημείας, Επαναληπτικών εξετάσεων 2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Για τις ερωτήσεις 1.1 - 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της 3p υποστιβάδας είναι δυνατόν να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών:

α. (3, 0, 0, +1/2)

β. (3, 2, -1, -1/2)

γ. (3, 3, -1, +1/2)

δ. (3, 1, 1, +1/2)

Μονάδες 5

1.2 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα pH > 7 στους 25ο C έχει:

α. το διάλυμα CH3COONa

β. το διάλυμα NaCℓ

γ. το διάλυμα CH3COOH

δ. το διάλυμα CH3NH3+Cℓ

Μονάδες 5

1.3 Δεσμός σ που προκύπτει με επικάλυψη sp–sp υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση:

α. CH2= CH2

β. CH≡CH

γ. CH2= CHCℓ

δ. CH3-CH3

Μονάδες 5

1.4 Το κύριο προϊόν της θέρμανσης της ένωσης

clip_image002

με αλκοολικό διάλυμα NaOH είναι:

clip_image004

Μονάδες 5

1.5 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Kατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα αυξάνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά.

β. Το pH του καθαρού νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία.

γ. Υδατικό διάλυμα Ca(ΟH)2 10–3M έχει ίδιο pH με υδατικό διάλυμα NaOH ίδιας συγκέντρωσης και ίδιας θερμοκρασίας.

δ. Όλα τα αλκίνια αντιδρούν με μεταλλικό νάτριο.

ε. Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού είναι μεγαλύτερη από την πρώτη.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Το κατιόν Κ+ και το ανιόν Cℓέχουν το καθένα ίσο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο της τρίτης περιόδου (Ar).

α. Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Ar.

Μονάδες 2

β. Να προσδιορίσετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων K και Cℓ.

Μονάδες 2

γ. Nα γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων K, Cℓ και Ο. Δίνεται για το Ο: ατομικός αριθμός Ζ = 8.

Μονάδες 3

δ. Nα γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης KCℓΟ3.

Μονάδες 3

2.2 Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH3CΟΟΗ Δ1, όγκου V1 και βαθμού ιοντισμού α1. Το διάλυμα Δ1 αραιώνεται με νερό ίδιας θερμοκρασίας και προκύπτει διάλυμα Δ2, όγκου V2 και βαθμού ιοντισμού α2 .

α. Για τους βαθμούς ιοντισμού α1 και α2 ισχύει:

1. α1 < α2

2. α1 > α2

3. α1 = α2

Να επιλέξετε τη σωστή από τις παραπάνω σχέσεις.

Μονάδα 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

β. Στο διάλυμα Δ1 προστίθεται στερεό CH3CΟΟΝa, χωρίς να μεταβληθούν ο όγκος και η θερμοκρασία του διαλύματος, και προκύπτει διάλυμα Δ3 με βαθμό ιοντισμού α3.

Ο βαθμός ιοντισμού α3 είναι μικρότερος, μεγαλύτερος ή ίσος με τον βαθμό ιοντισμού α1 του διαλύματος Δ1;

Μονάδα 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

2.3 Διαθέτουμε τις οργανικές ενώσεις CH3CΗΟ, CH3CΟΟΗ και CH3-CH=CH2 καθώς και τα αντιδραστήρια: διάλυμα βρωμίου σε τετραχλωράνθρακα (Br2 / CCl4), αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου (AgNO3 / NH3) και μεταλλικό νάτριο (Na).

Να γράψετε στο τετράδιό σας:

α. το αντιδραστήριο με το οποίο αντιδρά η καθεμιά από τις παραπάνω οργανικές ενώσεις.

Μονάδες 3

β. τη χημική εξίσωση (αντιδρώντα, πρoϊόντα, συντελεστές) της αντίδρασης του αμμωνιακού διαλύματος νιτρικού αργύρου με εκείνη την οργανική ένωση από τις παραπάνω, με την οποία αντιδρά.

Μονάδες 4

ΘEΜΑ 3ο

3.1 Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών:

clip_image006

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Λ.

Μονάδες 16

β. Να γράψετε τη χημική εξίσωση (αντιδρώντα, προϊόντα, συντελεστές) της παρακάτω χημικής μετατροπής:

clip_image008

Μονάδες 3

3.2 0,1 mol της ένωσης CH3-CΗ(ΟΗ)-CH3 αντιδρούν με SOCℓ2.

Nα υπολογίσετε τον συνολικό όγκο των ανοργάνων αερίων σε κανονικές συνθήκες (stp), που παράγονται από την παραπάνω αντίδραση.

Η αντίδραση θεωρείται μονόδρομη και ποσοτική.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4ο

Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:

Διάλυμα Δ1 άλατος NH4Cℓ, συγκέντρωσης c = 10–3M και

Διάλυμα Δ2 ΝaOH με pH = 10.

Σε 110 mL διαλύματος Δ1 προσθέτουμε 100 mL διαλύματος Δ2 και προκύπτει διάλυμα Δ3 με pH = 8.

4.1 Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ2.

Μονάδες 3

4.2 Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού Kb της NH3.

Μονάδες 16

4.3 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ1.

Μονάδες 6

Δίνεται ότι όλα τα υδατικά διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25οC, όπου Κw = 10−14.

Τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.

Μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf