Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Αντιδράσεις σε διάλυμα ισχυρής και ασθενούς βάσης

Σε 2 L νερό διαλύουμε 2,24 L αέριας αμμωνίας μετρημένα σε S.T.P. και προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου V1 = 2 L.

α. Να βρεθεί το pH του διαλύματος Δ1.

Στο Δ1 προσθέτουμε στερεό μίγμα Ca, Mg, μάζας m = 0,88 g, και προκύπτει διάλυμα Δ2 όγκου 2 L, το οποίο διαφέρει στο pH από το Δ1 κατά 1 μονάδα.

β. Να βρείτε την σύσταση του μίγματος Ca, Mg, και τον βαθμό ιοντισμού της ΝΗ3.

Στο Δ2 προσθέτουμε διάλυμα HCℓ συγκέντρωσης . Μέχρι να γίνουν όλες οι δυνατές αντιδράσεις καταναλώσαμε από το διάλυμα του HCCℓ όγκο V2.

Στο διάλυμα Δ3 (της ανάμιξης του Δ2 και του διαλύματος του HCℓ) που προκύπτει, να βρεθεί:

γ. Ο όγκος V2 του διαλύματος του HCℓ και το pH.

Σε κάποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαμε παραγωγή αερίου

δ. Να βρεθεί ο συνολικός όγκος που ελευθερώθηκε μετρημένος σε S.T.P.

 

 

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Μια δύσκολη συνθετική πορεία & μια άσκηση με πολυμερισμό


Δίνεται το παρακάτω συνθετικό σχήμα:
α.   Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α έως Ρ με δεδομένο ότι αυτές είναι τα κύρια ή αποκλειστικά προϊόντα των παραπάνω αντιδράσεων.

β.    Ισομοριακό μίγμα δυο ακόρεστων άκυκλων οργανικών ενώσεων Σ και Τ που έχουν μοριακό τύπο C4H6, χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη:
       Το 1ο μέρος πολυμερίζεται με βοήθεια του καταλύτη Na και παράγονται 10,8g πολυμερούς Φ.
       Το 2ο μέρος αντιδρά πλήρως με περίσσεια διαλύματος CuCl με NH3 και σχηματίζεται ίζημα Ψ.
β1.   Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Σ, Τ, Φ και Ψ.
β2.   Να βρείτε τα g του ιζήματος Ψ που παράγονται.
      
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): C=12, H=1, Cu=63,5, Ο=16.

Δείτε τη λύση εδώ

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Δέντρο με πολλές διακλαδώσειςΑ)  Nα βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των παραπάνω   ενώσεων (Α),(Β),(Γ),(Δ),(Μ),(Ε) & (Θ) αν γνωρίζουμε ότι η ένωση (Α) έχει λιγότερα άτομα άνθρακα από τη (Β).
Β)  Διαθέτουμε ένα διάλυμα  (Δ1)  όγκου 2L  μέσα  στο  οποίο υπάρχει ΚΜnO4 και Κ2Cr2O7 με συγκεντρώσεις 0,15Μ και 0,2Μ αντίστοιχα και το διάλυμα είναι οξινισμένο με Η2SO4.Ποια η μέγιστη ποσότητα της αλκοόλης Α που μπορεί να οξειδώσει πλήρως το παραπάνω διάλυμα.


Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Διάκριση διαλυμάτων με χρήση δεικτών & oγκομέτρηση για εύρεση καθαρότητας δείγματος NaΣε πέντε ποτήρια περιέχονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:
Υ1: διάλυμα HCl 0,1Μ,
Υ2: διάλυμα NH3 0,05Μ,
Υ3: διάλυμα NH4Cl 1Μ,
Υ4: διάλυμα ΚΟΗ 0,1Μ,
Υ5: διάλυμα NaCl 0,1Μ.
Επίσης διαθέτουμε τους παρακάτω δείκτες:
¨        ΗΔ ο οποίος είναι οργανικό οξύ με Κa=10-5. Με την όξινη μορφή του συζυγούς ζεύγους του να έχει χρώμα μπλε και τη συζυγή βασική της να έχει χρώμα κίτρινο.
¨        Β ο οποίος είναι είναι οργανική βάση με Κb=10-3. Με την όξινη μορφή του συζυγούς ζεύγους του να έχει χρώμα κίτρινο και τη συζυγή βασική της να έχει χρώμα μπλε.
α.   Aν τα ποτήρια που περιέχουν τα διαλύματα Υ1 έως και Υ5 δεν περιέχουν ετικέτες, προτείνετε μια μέθοδο χρησιμοποιώντας τους παραπάνω δείκτες ώστε να καταλάβουμε ποιο είναι το περιεχόμενο του κάθε ποτηριού.
β.    Ζυγίζουμε 10 g από ένα δείγμα Na και το τοποθετούμε σε ογκομετρική φιάλη στην οποία έχουμε βάλει κατάλληλη ποσότητα νερού ώστε όταν σταματήσει η έκλυση αερίου το διάλυμα Y6 που προκύπτει εφόσον αποκτήσει θερμοκρασία 25ο C, να έχει όγκο 400 mL. Τοποθετούμε ποσότητα του διαλύματος Υ6 μέσα στην προχοΐδα και με αυτό ογκομετρούμε 20 mL από το διάλυμα Υ3 οπότε προκύπτει η παρακάτω καμπύλη ογκομέτρησης:


Να βρείτε:
β1.   Την %w/w καθαρότητα του δείγματος του Na,
β2.   Το ω δηλαδή, το pH στο ισοδύναμο σημείο (Ι.Σ.) της παραπάνω ογκομέτρησης,
β3.   Το φ δηλαδή, το pH στο μέσο (Μ) της παραπάνω ογκομέτρησης,
β4.   Ποιος από τους δείκτες ΗΔ ή Β είναι κατάλληλος για την παραπάνω ογκομέτρηση,
β5.   Το λόγο των συγκεντρώσεων των δυο συζυγών μορφών του δείκτη που επιλέξατε στο ισοδύναμο σημείο της παραπάνω ογκομέτρησης.
Δίνονται:
Ø  Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25ο C όπου για το νερό είναι KW=10-14 και για την ΝΗ3 Κb=2·10-5.
Ø  Σε όλα τα διαλύματα μπορούν να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις.
Ø  Για τους δείκτες η χρωματική αλλαγή γίνεται αντιληπτή, μόλις η συγκέντρωση της μιας συζυγούς μορφής του δείκτη γίνει δεκαπλάσια της άλλης.
Ø  Η σχετική ατομική μάζα (Ar) του Na=23 και log2=0,3.
Ø  Θεωρήστε ότι οι προσμίξεις του δείγματος του Na είναι αδρανείς.


Δείτε τη λύση από εδώ

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Δυο διαλύματα με διαφορετικές θερμοκρασίες….


Bγάζουμε από το ψυγείο διάλυμα  Δ2  ΝαΟΗ  όγκου 500ml που βρίσκεται στους 10ο C  και  έχει ΡΗ=15. Ογκομετρούμε το διάλυμα Δ2  και παρατηρούμε ότι στο ισοδύναμο σημείο έχουν καταναλωθεί ακριβώς  και τα 500ml του Δ2 . Να βρεθούν:
α)Η τελική θερμοκρασία του  διαλύματος μετά την πλήρη  ανάμιξη των δύο διαλυμάτων.
α)Η αρχική συγκέντρωση του Δ1.
γ)Το αρχικό ΡΗ του διαλύματος Δ1.
δ)Το ΡΗ του τελικού διαλύματος.
Δίνεται  για το νερό το Κw=10-15 στους 10οC  Kw=10-14 στους 25ο C ενώ  για το ΗCOOH  Ka=10-4 στους 40ο C και Κa=5.10-5 στους 25ο C.

Όλα τα διαλύματα να θεωρηθούν αραιά με πυκνότητα ρ=1g/ml και  η ανάμιξη γίνεται μέσα σε δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας 25οC.