Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΥΔΡΟΓΌΝΩΣΗ ΑΛΚΙΝΙΟΥΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ  ΑΛΚΙΝΙΟΥ  (3)

12 g ενός αλκινίου Α, θερμαίνονται με 1g Η2 παρουσία Ni. Μετά το πέρας της υδρογόνωσης, το αέριο που περιέχεται στο δοχείο διέρχεται από περίσσεια διαλύματος CuCl/NH3.   To αέριο που εξέρχεται μπορεί να αποχρωματίσει 200ml διαλύματος Br2 σε CCl4 περιεκτικότητας 8%w/v. Αν γνωρίζουμε ότι το αλκίνιο αντιδρά με Na ελευθερώνοντας αέριο υδρογόνο, να βρεθούν :
Α) ο συντακτικός τύπος του αλκινίου Α,
Β) η σύσταση του προϊόντος υδρογόνωσης.
Γ) αν και κατά πόσο αυξήθηκε η μάζα του διαλύματος  CuCl/NH3.ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ  ΑΛΚΙΝΙΟΥ  (4)

78 g αιθινίου, θερμαίνονται με 8g Η2 παρουσία Ni. Να βρείτε τον όγκο του Oσε STP που απαιτείται για την πλήρη καύση του αερίου που υπάρχει στο δοχείο μετά το πέρας της υδρογόνωσης καθώς και τη μάζα του CO2 που παράγεται.

ΥΔΡΟΓΌΝΩΣΗ ΑΛΚΙΝΙΟΥΥΔΡΟΓΌΝΩΣΗ  ΑΛΚΙΝΙΟΥ  (1)

12 g ενός αλκινίου Α θερμαίνονται με 1g Η2 παρουσία Ni. To αέριο που περιέχεται στο δοχείο μετά το πέρας της υδρογόνωσης διαβιβάζεται  σε διάλυμα CuCl/NH3 και δεν προκαλεί αύξηση στη μάζα του,  ενώ μπορεί να αποχρωματίσει 200ml διαλύματος Br2 σε CCl4 περιεκτικότητας 8%w/v. Να βρεθούν :
Α) ο συντακτικός τύπος του αλκινίου Α,

Β) η σύσταση του προϊόντος υδρογόνωσης
ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ  ΑΛΚΙΝΙΟΥ  (2)

24 g ενός αλκινίου Α θερμαίνονται με 2g Η2 παρουσία Ni. To αέριο που περιέχεται στο δοχείο μετά το πέρας της υδρογόνωσης χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος CuCl/NH3  και σχηματίζονται 2,05g ιζήματος. Το δεύτερο μέρος μπορεί να αποχρωματίσει 200ml διαλύματος Br2 σε CCl4 περιεκτικότητας 8%w/v. Να βρεθούν :
Α) ο συντακτικός τύπος του αλκινίου Α,
Β) η σύσταση του προϊόντος υδρογόνωσης


Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Ας ανακατευτούμε λιγάκι…

Σε  200ml διαλύματος  Βr2/CCl4 8%w/v προσθέτουμε  0,1mol ακόρεστου υδρογονάνθρακα με ταυτόχρονη προσθήκη  0,1mol  αέριου Η2.  Προσθέτουμε ταυτόχρονα μικρή ποσότητα σε σκόνη Pt και αυξάνουμε την θερμοκρασία του διαλύματος. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα Br2 αποχρωματίστηκε τελείως  ενώ απορροφήθηκαν από το διάλυμα όλη η ποσότητα του υδρογονάνθρακα καθώς και του Η2 ενώ μετά το πέρας όλων των αντιδράσεων, μέσα στο διάλυμα υπάρχουν μόνο δύο  κορεσμένες  οργανικές  ενώσεις. Αν η αύξηση της μάζας του διαλύματος είναι Δm=5,6 gr να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα που προσθέσαμε στο αρχικό διάλυμα.
Να υποτεθεί ότι η μάζα του καταλύτη δεν επηρέασε την μάζα του αρχικού διαλύματος και ότι το Βr2 δεν πρόλαβε να αντιδράσει  με το αέριο Η2.
Δίνονται  το  ΑrBr=80 , ΑrC=12 καθώς και το ΑrH=1


Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013