Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Δεντράκι μου καλό φέξε μου να περπατώ στα μονοπάτια της Χημείας.

Δίνονται οι παρακάτω χημικές μετατροπές
Α)  Nα βρεθούν όλοι οι συντακτικοί τύποι των παραπάνω οργανικών ενώσεων αν γνωρίζουμε ότι η ένωση Α είναι κορεσμένη.
B)  Ποσότητα 0,4mol  του σώματος  Γ αντιδρούν με όξινο  διάλυμα ΚΜnO4 / Η2SO4 συγκέντρωσης C=0,2M και όγκου 2l.Nα βρεθεί αν το διάλυμα θα αποχρωματιστεί  πλήρως  και πoιος  θα είναι ο όγκος του αερίου που θα εκλυθεί μετρημένος σε S.T.P.
Γ)   Σε ένα εργαστήριο έχουμε τις ενώσεις  Α,Ε,Ξ ,Ζκαι Λ.Να βρείτε ένα τρόπο ώστε η κάθε μία να σχηματίζεται από την άλλη  διαδοχικά με μία μόνο αντίδραση γράφοντας και τις αντίστοιχες εξισώσεις.

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

To δεντράκι μεγάλωσε και έβγαλε κλαριά....

Δίνονται οι παρακάτω χημικές μετατροπές
Α)   Αν είναι γνωστό ότι το (Α) είναι αλκένιο να βρεθούν όλοι οι συντακτικοί τύποι των παραπάνω οργανικών ενώσεων
Β)  Αν η ΚαΦ=10-4 και η ΚαΓ=10-5 να βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού για τις ουσίες που ιοντίζονται (εκτός του νερού) σε ένα διάλυμα  1) που περιέχει  0,9mol από τις ουσίες (Δ) και 0,01mol  (Ω)  όταν ο όγκος του διαλύματος είναι 1l.Πόσο το ΡΗ του διαλύματος (Δ1);
Γ)  Πόσος θα γίνει ο βαθμός ιοντισμού για κάθε μία από τις ουσίες  του διαλύματος αν το ΡΗ του παραπάνω διαλύματος ρυθμιστεί στην τιμή 12.
Δ)  Ποια η [Η3Ο+]  διαλύματος  2) αν διαλύσουμε σε νερό  όγκου 1l  1mol  από τις ουσίες (Γ),(Ω),(Δ) και (Φ)  που  χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του νερού.  Δίνεται το √10=3,1.


Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Ένα δεντράκι Οργανικής.

Δίνονται οι επόμενες  χημικές  μετατροπές
Α)  Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι όλων των οργανικών ενώσεων που  υπάρχουν στο παραπάνω σχήμα.
Β)  Ισομοριακό μίγμα των ενώσεων Θ και  P διαλύεται σε νερό. Να βρεθεί το ΡΗ του διαλύματος που θα προκύψει αν για την ουσία Θ  Κα=10-5.
Γ)  Πόσο θα αυξηθεί η μάζα ενός διαλύματος  Br2   (400ml  16%w/v)  αν  στο διάλυμα προστεθεί ισομοριακή ποσότητα 0,2mol   μίγματος από τις ουσίες Γ και Μ.
Δ)   Να βρεθεί το ΡΗ ενός διαλύματος που θα προκύψει από την προσθήκη 0,2mol  Δ σε  νερό όγκου 0,4l χωρίς να αλλάξει όγκος του νερού.
Δίνεται   ΜrBr=80    και    ΚW=10-14Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Ανάμειξη διαλυμάτων βάσεων και ρυθμιστικό διάλυμα.

Διάλυμα  Δ1 περιέχει Ca(OH)2 και έχει συγκέντρωση C1=0,5Μ. Διάλυμα Δ2 περιέχει Βα(ΟΗ)2  με συγκέντρωση C2=0,5M. Aνακατεύουμε 200ml από κάθε ένα από τα παραπάνω διαλύματα και προκύπτει νέο διάλυμα Δ3. Στο διάλυμα  Δ3 προσθέτουμε ποσότητα ασθενούς οξέος ΗΑ  αΗΑ=10-6) ώστε να συμβεί πλήρης εξουδετέρωση και να προκύψει νέο διάλυμα Δ4 ίδιου όγκου με το Δ3.
Να βρεθούν :
Α)  To PH του Δ3
 Β)  Το ΡΗ του Δ4
 Γ)  Η  ποσότητα του ΗΑ που πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ4 για να σχηματιστεί διάλυμα Δ5 που το ΡΗ του Δ5 να διαφέρει σε σχέση με το ΡΗ του Δ3 κατά 8 μονάδες.
Δίνεται η Κw=10-14.

Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Εστεροποίηση - Σαπωνοποίηση

Κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ (Α) αντιδρά με  ισομοριακή ποσότητα κορεσμένης μονοσθενής αλκοόλης (Β) για να παραχθεί οργανική  ένωση (Γ). Όλη η ποσότητα της ένωσης (Γ) που βρίσκεται στη  χημική ισορροπία αφαιρείται κατάλληλα και  αντιδρά ποσοτικά με θερμό διάλυμα ΝαΟΗ για να παραχθούν δύο οργανικές ενώσεις (Β) και ( Δ).  Όλη η ποσότητα των (Β)  και ( Δ)  αντιδρά πλήρως με 1 διαλύματος ΚΜnO4  0,32M oξινισμένο με Η2SO4.  Αν η αρχική ποσότητα των (Α) και (Β) αντιδρούσε  με περίσσεια Να θα παραγόταν 6,72L αερίου μετρημένα σε STP. Nα βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των (Α), (Β), (Γ) και (Δ) .
H σταθερά ισορροπίας για την εστεροποίηση είναι Κc=4.

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

Δείτε θα θέματα του σημερινού διαγωνισμού Χημείας της Ε.Ε.Χ.Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα και σε Word.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Ωριαίο διαγώνισμα στην Ογκομετρηση

.... "κλείσιμο" του κεφαλαίου της ιοντικής με ωριαίο ( ίσως + 15 min ) διαγώνισμα στην ογκομετρηση


Το διαγώνισμα είναι διαθέσιμο εδώ