Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Η αλφαβήτα της Οργανικής Χημείας σε δέντρο

Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α έως Ω στο παρακάτω σχήμα με δεδομένο ότι στις αντιδράσεις που απαιτείται επιλογή προϊόντος αυτό είναι το κύριο προϊόν της αντίδρασης:

Δείτε την ενδεικτική λύση εδώ 

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Δεντράκι υποκατάστασης με λόγια και μίγμα αερίων.

Εστέρας Α υδρολύεται σε όξινο περιβάλλον και προκύπτει το μονοκαρβοξυλικό οξύ Β και η αλκοόλη Γ. Το μονοκαρβοξυλικό οξύ Β έχει ένα ζεύγος δεσμικών παραπάνω από τα μη δεσμικά ηλεκτρόνια στο μόριο του. Η αλκοόλη Γ αντιδρά με SOC2 και δίνει την ένωση Δ η οποία στην συνέχεια με προσθήκη Mg σε άνυδρο αιθέρα δίνει την οργανική ένωση Ε που με προσθήκη νερού δίνει την οργανική ένωση Ζ. Αλκίνιο Π με προσθήκη νερού παρουσία καταλυτών H2SO4, Hg, HgSO4 δίνει την οργανική ένωση Θ που με υδρογόνωση παρουσία Ni δίνει την αλκοόλη Γ.
Αν στην ένωση Θ προσθέσουμε την ένωση Ε προκύπτει  ένωση Κ και με υδρόλυση η οργανική ένωση Λ που μπορεί παρουσία πυκνού διαλύματος H2SO4 και με θέρμανση στους 170 oC να δώσει την οργανική ένωση Μ. Η ένωση Δ με προσθήκη αμμωνίας δίνει την οργανική ένωση Ν η οποία με διάλυμα KOH δίνει την ένωση Ξ. Αναμιγνύοντας 1 mol της ένωσης Π με 1 mol Η2 παράγεται μίγμα προϊόντων το οποίο μετά την διέλευση από περίσσεια διαλύματος Br2 σε CC4 αυξάνει την μάζα αυτού κατά 19 g ενώ το 30% του μίγματος περνά μέσα από το προηγούμενο διάλυμα χωρίς να αντιδράσει.
Να βρεθούν οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Π
 

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Διαδοχικές αντιδράσεις.

Α) Nα βρεθούν οι ΣΤ των παραπάνω οργανικών ενώσεων
Β) Διαθέτουμε τις παραπάνω ενώσεις (Α),(Κ),(Λ) και (Θ)
Να βρείτε τέσσερις  διαφορετικούς τρόπους διάταξης των παραπάνω ενώσεων  ώστε με διαδοχικές αντιδράσεις να παράγεται η μία σε συνέχεια της άλλης με μία μόνο αντίδραση.

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Δέντρο προσθήκης – απόσπασης με λόγια

Σε αλκένιο Α (χωρίς τριτοταγή άνθρακα) προσθέτουμε αέριο HCℓ και προκύπτει μοναδικό προϊόν Β το οποίο αντιδρά με Mg σε άνυδρο αιθέρα και παίρνουμε το προϊόν Γ. Αλκίνιο Δ αντιδρά με νερό παρουσία Hg, HgSO4, H2SO4 και προκύπτει η ένωση Ε. Η Ε αντιδρά με την Γ και παράγεται η ένωση Ζ που με υδρόλυση δίνει την δευτεροταγή αλκοόλη Θ. Η Θ αφυδατώνεται με θέρμανση παρουσία πυκνού H2SO4 και η ένωση Κ που προκύπτει έχει τον άνθρακα που φέρει διακλάδωση, στο μέσοο της ανθρακικής αλυσίδας.
Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ.
 

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Δέντρο προσθήκης – απόσπασης


Δίνεται το διπλανό διάγραμμα των χημικών μετατροπών.
α. Να βρεθούν οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, αν δίνετε ότι η σχετική μοριακή μάζα της ένωσης Δ είναι μεγαλύτερη κατά 100 απ’ αυτή της ένωσης Κ.
β. Ποια από τις ενώσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, έχει όλα τα άτομα άνθρακα στο ίδιο επίπεδο;
ποια υβριδικά τροχιακά χρησιμοποιεί για τους δεσμούς της;
γ. Ποιος είναι ο ελάχιστος όγκος διαλύματος Br2 σε CC4 8% w/v, που δεν θα αλλάξει χρώμα, αν εισάγουμε σε αυτό 16,8 g της αέριας ένωσης Α;
Δίνονται Ar: C:12, H:1, O:16, Br:80
 

Πολύ γκρίνια με Grignard.

Aν είναι γνωστό ότι η ένωση (Ψ) έχει μοριακό τύπο C7H16O  και είναι  κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη που μπορεί να παρασκευαστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους με τα αντιδραστήρια  Grignard να βρεθούν:
A)Ποιοι οι πιθανοί συντακτικοί τύποι της ένωσης (Ψ)
Β)Να γραφούν όλοι οι τρόποι παρασκευής των πιθανών ισομερών της  αλκοόλης (Ψ) με τα αντιδραστήρια Grignard
Γ) Να βρεθούν όλοι οι συντακτικοί τύποι των παραπάνω οργανικών ενώσεων αν είναι γνωστό ότι η  ένωση (Α) έχει μοριακό τύπο C3H8O .


Δέντρο προσθήκης


Δίνεται το διπλανό διάγραμμα των χημικών μετατροπών.
Να βρεθούν οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Λ, αν δίνονται οι εξής πληροφορίες
• Η ένωση Α είναι αλκίνιο με τον μέγιστο δυνατό ατόμων άνθρακα όλων στην ίδια ευθεία.
•  Η ένωση Θ έχει 10 σ δεσμούς.
Λύση