Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Άπειρη αραίωση.

Διάλυμα Δ1: CH3COONH4    2M
Διάλυμα Δ2: HCl                2M
Στο διάλυμα Δ1  όγκου 1L προσθέτουμε συνεχώς όγκο διαλύματος Δ2.
Α) Να βρεθεί το PH του διαλύματος που θα προκύψει όταν προσθέσουμε 1L του Δ2 καθώς και τους βαθμούς ιοντισμού των οξέων του διαλύματος.
Β) Να δοθεί η ποιοτική  γραφική παράσταση του PH του διαλύματος  σε συνάρτηση με το όγκο του προστιθέμενου διαλύματος  HCl.
Δίνονται για το οξύ CH3COOH Ka=10-5   και για την ΝΗ3  Κb=10-5  ενώ το Κw=10-14  log2=0,3


Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Μεταβολές του pΗ μετά από εξουδετέρωση.

Διαθέτουμε ορισμένο όγκο διαλύματος ασθενούς οξέος με pΗ=3. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε x mοℓ ισχυρού οξέος (π.χ. ΗCΙ), με αποτέλεσμα να προκύψει διάλυμα (Δ) με pΗ=1.
i) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε μια ακόμη μικρή ποσότητα ΗCΙ, τότε το pΗ μπορεί να πάρει την τιμή:
 α) 0,8,            β) 1,             γ) 1,5
ii) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε μια μικρή ποσότητα ΝαΟΗ, τότε το pΗ μπορεί να πάρει την τιμή:
 α) 0,8,            β) 1,             γ) 1,5
iii) Στο (Δ) προσθέτουμε y mοℓ ΝαΟΗ και το νέο διάλυμα αποκτά pΗ=2. Για την τιμή του y ισχύει:
    α) y < χ          β)  y = x ,     γ) y > x
iv) Στο (Δ) προσθέτουμε ω mοℓ ΝαΟΗ και το νέο διάλυμα αποκτά pΗ=3. Για την τιμή του ω ισχύει:
  α) ω < x,      β)  ω = x ,    γ) ω > x
v) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε ΝαΟΗ, μέχρι πλήρους εξουδετέρωσης και των δύο οξέων, τότε θα προκύψει διάλυμα με pΗ:
α) pΗ < 7,     β)  pΗ = 7 ,   γ) pΗ > 7.
Να θεωρείστε τη θερμοκρασία σταθερή στους 25°C, οπότε kw=10-14 και ότι με την προσθήκη στο αρχικό διάλυμα, του οξέος ή της βάσεως, δεν μετεβλήθη σημαντικά ο όγκος του διαλύματος. Οι απαντήσεις να δοθούν με βάση την παραδοχή, ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις που αναφέρονται στο βιβλίο σας.

ή