Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Ασκήσεις τελικής επανάληψης.

• Η σταθερά Κw=10-14 όπου χρειαστεί.

1. Υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ (Δ) έχει όγκο 20 mL. Το διάλυμα ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,2Μ παρουσία κατάλληλου δείκτη. Παρατηρούμε ότι για το τελικό σημείο ογκομέτρησης καταναλωθήκαν 20 mL από το διάλυμα NaOH. Μετά την προσθήκη 10 mL από το διάλυμα NaOH προκύπτει διάλυμα με pH = 5. Να υπολογίσετε:
i. Τη συγκέντρωση του διαλύματος (Δ)
ii. Τη σταθερά ιοντισμού Ka του οξέος ΗΑ.
iii. Τη συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ στο διάλυμα (Δ).
iv. Το pH στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης. Δίνεται Kw = 10-14.
Απ. (i. CHA=0,2M ii. Ka =10-5 iii. [H3O+]= iv. pH=9.)

2. 23g κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Α διαλύονται στο νερό, οπότε σχηματίζεται υδατικό διάλυμα Δ όγκου 100 mL με pH=2.
i. Να υπολογίσετε τον βαθμό ιοντισμού του οξέος Α στο διάλυμα Δ.
ii. Να προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο του οξέος.
iii. Πόσα mol NaOH πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Δ, ώστε να σχηματιστεί ρυθμιστικό διάλυμα όγκου 100mL με pH=4; Δίνεται για το οξύ Α: Κa= 10-4
Απ. (i. α = 0,02  ii. HCOOH iii. n = )

3. Υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ (Δ) έχει συγκέντρωση 1Μ και όγκο 2L.
i. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος και τον βαθμό ιοντισμού.
ii. Πόσα mol NaOH πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Δ, ώστε να μεταβληθεί το pH του κατά δύο μονάδες;
iii. Πόσα mol NaOH πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Δ, ώστε να σχηματιστεί διάλυμα με pH = 10; Δίνεται Κα = 10-6.

Απ. (i. pH = 3, α = 10-3 ii. n NaOH = iii. n NaOH = 2 mol).

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας


ΘΕΜΑ Νο 1
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων & Περιοδικός Πίνακας

Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση (n=1) κι έχει ενέργεια Ε1.
Α. Το ηλεκτρόνιο απορροφά φωτόνιο συχνότητας ν και μεταπίπτει στην 3η διεγερμέ νη κατάσταση.
Να υπολογίσετε: