Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει.

Σε νερό όγκου V = 1 L διαλύουμε 2,24 L αέριας ΝΗ3 μετρημένα σε S.T.P. χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Στο διάλυμα Δ1 που προέκυψε από την διάλυση της αμμωνίας προσθέτω 7,4 g βάσης μετάλλου Μ(ΟΗ)x και προκύπτει διάλυμα Δ2 όγκου V = 1 L, όπου ο βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας έχει μεταβληθεί κατά 200 φορές σε σχέση με το Δ1. Κατόπιν στο διάλυμα Δ2 προσθέτω σταδιακά ΗCℓ ποσότητα n3 (σε mol) μέχρι να προκύψει διάλυμα Δ3, όγκου V = 1 L με pH3 = 9. Να βρεθούν:
α. το pH1 του διαλύματος Δ1 και ο βαθμός ιοντισμού α1 της αμμωνίας στο διάλυμα Δ1
β. η σχετική ατομική μάζα του μετάλλου Μ
γ. η ποσότητα σε mol του ΗCℓ που προσθέσαμε
δ. τα mol του HCN που πρέπει να προσθέσω ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 με pH = 8, όγκου V = 1 L
Δίνεται για την NH3 Kb = 10–5, για το HCN Ka = 10–9, το μέταλλο Μ έχει ίσο αριθμό ηλεκτρονίων και νετρονίων.
Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 οC όπου Kw = 10–14. Ar O: 16, H: 1, επίσης Αr,M < 50.
Πατήστε την εικόνα για την λύση.

Και η μπίλια έκατσε στο 7.

Διάλυμα Υ1 (pH1) περιέχει τα ασθενή οξέα ΗΑ με συγκέντρωση C1 = 0,02 M και σταθερά Κ1 = 10–8, ΗΒ με συγκέντρωση C2 = 0,003 M και σταθερά Κ2 = 8/3 ∙10–7 . Ένα άλλο διάλυμα Υ, V = 10 L περιέχει την ασθενή βάση Γ με σταθερά K3 = 10–8. Στο διάλυμα Υ προσθέτουμε 1/600 mol  ασθενούς βάσης Δ (χωρίς μεταβολή του όγκου), με σταθερά Κ4 = 12∙10–8 και προκύπτει το διάλυμα Υ2 με pH2 = 2pH1. Στην συνέχεια αναμιγνύουμε τα διαλύματα Υ1 και Υ2 έτσι ώστε να προκύψει διάλυμα με pH3 = 7. Να βρείτε:Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Ισχυρό ή ασθενές το οξύ;


Έστω διάλυμα Υ με όγκο 200ml ενός οξέος ΗΑ με pΗ=x. Το διάλυμα αυτό χρειάζεται 100ml διαλύματος ΝαΟΗ 2Μ για πλήρη εξουδετέρωση. Αν στο διάλυμα Υ ρίξουμε 0,002mοl άλατος του νατρίου ΝαΑ (χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος), το pΗ αλλάζει και παίρνει τιμή ίση με 4.    
i)  Μπορείτε να εξηγείστε χωρίς να καταφύγετε σε υπολογισμούς, αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές;      
ii) Ποια η συγκέντρωση του διαλύματος Υ;
iii) Ποια η τιμή του x;  
iv)  Προσθέτουμε στο διάλυμα Υ,  λ mοl στερεού ΝαΟΗ, όπου λ>0,2,  χωρίς μεταβολή του όγκου, με αποτέλεσμα στο νέο διάλυμα Υ΄ που παίρνουμε,  η συγκέντρωση των αδιάστατων μορίων του οξέος να παίρνει την τιμή  [ΗΑ]=10-7Μ.
α) Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Υ΄.
β) Να υπολογιστεί η τιμή του λ, των mοl του ΝαΟΗ που προσθέσαμε.
Δίνεται kw=10-14.
ή