Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ένας συνδυασμός pΗ-Θερμοχημείας


Σε ένα υδατικό διάλυμα όγκου 1l προσθέτουμε ισομοριακές  ποσότητες δύο ασθενών οξέων ΗΑ και ΗΒ. Στο διάλυμα που δημιουργήθηκε προσθέτουμε 1 mol NaOH  που εξουδετερώνει το 60% της ποσότητας ΗΑ και μέρος της ποσότητας του  ΗΒ. Η θερμότητα που εκλύθηκε μετά την πλήρη εξουδετέρωση του ΝαΟΗ από τα δύο οξέα ήταν Q=  37,6 KJ. H ενθαλπία εξουδετέρωσης για τα δύο οξέα από την ισχυρή βάση είναι ΔΗ1=-40ΚJ/mol και ΔΗ2=-34ΚJ/mol. Δίνεται η  σταθερά ιοντισμού για το  οξύ ΗΑ  ΚαΗΑ=1,5∙10-5 και ότι  ΚαΗΒ  ΚαΗΑ.

Να βρεθούν :
α)H αρχική ποσότητα σε mol για τα οξέα ΗΑ και ΗΒ.

β)Το ποσοστό εξουδετέρωσης του οξέος ΗΒ από το ΝαΟΗ.

γ)Η τιμή του PH  του τελικού διαλύματος μετά την προσθήκη του ΝαΟΗ

δ)Η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΒ
Να θεωρηθεί ότι μπορούν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις.