Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Διάγραμμα χημικών μετατροπών με περιγραφή αντιδράσεων και λίγο …pH

Γ1. Κορεσμένη μονοσθενής αλδεΰδη Α αντιδρά με Η2 παρουσία Ni και δίνει την ένωση Β. Με επίδραση SOCl2στη Β παράγεται η οργανική ένωση Γ. Η Γ με Mg σε απόλυτο αιθέρα δίνει τη Δ η οποία αντιδρά με την Α και το προϊόν υδρολύεται. Έτσι προκύπτει η ένωση Ε η οποία με διάλυμα  Ι2/NaΟΗ σχηματίζει κίτρινο ίζημα και την ένωση Ζ . Να βρεθούν οι Σ.Τ. των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε , Ζ αν η ένωση Ζ:
α) μπορεί να αποχρωματίσει το όξινο διάλυμα KMnO4.
β) δε μπορεί να αποχρωματίσει το όξινο διάλυμα KMnO4.
Γ2. Η ένωση Ζ (που παράχθηκε στο α΄ ερώτημα) αντιδρά με ΗCl και προκύπτει η οργανική ένωση Θ.  Αν υδατικό διάλυμα της Θ 1Μ που περιέχει και το οξύ ΗΑ 1M έχει pH=2 να συγκρίνετε την ισχύ των οξέων Θ και ΗΑ. Δίνεται για την Θ:  Ka=2×10-5.
Τα αριθμητικά δεδομένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.
Απάντηση.pdf
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου